GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı
Tapuda Kayıtlı Site Yönetim Planımız


A-GENEL HÜKÜMLER

Madde–1) Bu yönetim planı 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun hükümlerine göre hazırlanmış olup, Balıkesir İli Burhaniye İlçesi Çoruk Köyü Çiftlik mevkiinde tapunun 1303 parselde kayıtlı 499176 m2 yüz ölçümündeki arsa üzerinde yaygın stil 1803 bağımsız bölümlerden ibaret olup (OR-JAN) Sınırlı Sorumlu Orman ve Jandarma Mensupları Sahil Arsa Turizm Yapı kooperatifi adlı ana gayrimenkul için kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

Madde–2) Bu (OR-JAN ) Sitesine ait ortak yerler ayrı ayrı belirtilmektedir.a) Her bir bağımsız bölümün arka veya ön cephelerinde vaziyet planında belirtildiği bahçe kısmı yapılabileceği gibi ayrıca Kooperatif Yönetim Kurulunun alacağı bir kararla da bu kısımlar ortaklaşa yeşillendirilecektir.
b) Vaziyet planında gösterilen otoparklar,
c) Plaj, Kır Bahçesi ve eklentiler,
d) Artezyen kuyusu ve buna bağlı olarak yapılacak tesisler,
e) Siteye ait orta alan genel aydınlatma tesisleri,
f) Siteye ait plaj önündeki iskele, dubalar ve buna benzer tesisatlar,
g) Plaj gölgelikleri ve buna benzer teferruat ve büfeler,
h) Vaziyet planında görüldüğü üzere gazino, çarşı, idare binaları ve yazıhaneler Ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerine tahsis edilen eklenti dışında kat mülkiyeti kanununun 4. Maddesinde sayılan yerler ile ortaklaşa kullanma ve faydalanma için zorunlu olan sair yerler kat maliklerinin ortaklaşa istifade edecek yerler olup bunların sevk ve idaresi her sene toplanacak Yönetim Kurulu kararı ile saptanacak ve ihale ve idaresi yapılacaktır.

Madde–3) Bu taşınmaz mal üzerindeki yapılar 1803 zemin ve birinci kattan ibaret 1803 Dubleks meskenden ibaret olup kat mülkiyeti kütüğündeki bu meskenler sadece konut ve pansiyon olarak kullanılabilecek bunun dışında başka amaçlarla kullanılmayacaktır.

Madde–4) Ortak yerlerin bozulmasına veya hasarına, kat maliklerinden biri veya onun bağımsız bölümünden faydalanan kimsenin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, ortak gider o kat maliki tarafından ödenir. Eğer diğer kat malikleri ödememişlerse yaptıkları ödemeler oranında sebep olan şahsa karşı rücu hakları vardır.

Madde–5) Bu yönetim planı, Ana taşınmaz malın bütün bağımsız bölüm maliklerini ve onların mirasçılarını, bağımsız bölümleri sonradan satış veya herhangi bir sebeple iktisap edecek olan üçüncü kişileri de bağlar. Yönetim Planının değiştirilmesi için kat maliklerinin oy birliği şarttır.

Madde–6) Bu yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde kat mülkiyeti kanunu Medeni kanun ve diğer kanunların emredici hükümleri uygulanır.

B-KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

Madde–7) Kat malikleri kat mülkiyeti kanununun ve yönetim planındaki hükümler saklı kalmak üzere kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Ancak kendi bağımsız bölümlerinde ana taşınmaz mala, zarar verecek veya sitenin görünüşünü bozacak her türlü tadilat, onarım, tesisler, yapmaları kesinlikle yasaktır.

Madde–8) Kat malikleri ortak yerlerin bakım ve temizliğine, korunmasına itina göstermeye ve sitenin güzelliğine gölge düşürecek her türlü hareketlerden, uğraşılardan kaçınmaya mecburdurlar. Bütün kat maliklerinin imzası alınmadıkça bu yönetim planı ile konulan yasaklara tüm kat malikleri uymak zorunluluğundadırlar.

Madde–9) Kat malikleri kendi bağımsız bölümleri ve bu yönetim planı ile kendilerine gösterilen bahçe ve ortak yerleri kullanırken hüsniyet kurallarına uymak zorundadır.
Özellikle aşağıdaki yazılı hususları yapamazlar:
a) Bağımsız bölümlerin balkon ve pencerelerinden halı, kilim vs. gibi şeyler silkemezler, su, çöp ve benzeri malzemeleri dökemez veya atamazlar.
b) Kendi bağımsız bölümü ortak yerlerde kat malikleri kurulunca izin verilmedikçe kedi, köpek ve tavuk gibi vesaire hayvan besleyemez, barındıramazlar.
c) Bağımsız bölümlerde eklenti ve ortak yerler ile sitenin orta alanlarında patlayıcı ve pis kokulu maddeler bulunduramaz, kendilerine ayrılan yerler dışındaki ortak yerlere hiç bir şey bırakamazlar.
d) Özellikle gece yatma saatlerinde gürültü yapacak şekilde çamaşır makinesi radyo, taksi klaksonu vs. araçlar kullanılmasında site sakinlerini rahatsız edemezler bunlar içinde site içinde hareket eden motorlu taşıtların klakson çalmaları gündüz ve gece yasaktır.
e) Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde grup toplantıları düzenleyemez, eğlence tertip edemezler.
f) Sitenin genel görünümü beyaz serpme, doğramalar doğal ahşap rengi olup bu görünüm yönetim kurulu kararları ile değiştirilmedikçe kat maliklerince değiştirilmesi veya başka başka renklerle boyanması kesinlikle yasaktır.
g) Bağımsız bölümlere ilave veya tadilat yapılması halinde genel dış görünüme ters düşmesi göz önüne alınarak bu gibi ilavelere dair sitenin serpme, doğal ahşap renk uyumu sağlanması amaç olup, buna ancak yönetim kurulu kararının alınmasından sonradır ki ilave ve tadilatlar yapılabilecektir. Esas itibariyle tip planımız dışında ilave ve ek tesisat, tadilat yapılmaması esastır.
h) Ortak yerler olarak belirlenen bahçe ve otoparklar, plaj ve orta alan kat malikleri kurulunca karar alınmaksızın hiç bir tesis, tadilat ekim ve dikim yapılamaz.
ı) Tüm kat malikleri ilk plajla ilk bloklar arasında yeterli mesafe bırakılarak yapılacak gazino, kafeteryasının işletilmesine peşinen muvafakat etmişlerdir.
i) Her kat maliki sağlık koşullarına uygun olarak yönetim kurulunca saptanacak kapaklı bir çöp bidonu edinmek zorundadırlar.
j) Ayrıca bir karara gerek olmaksızın tüm kat malikleri çevrenin sinek, sivrisinek ve diğer zararlılara karşı ilaçlanmasına ilişkin masraflara katılmak zorundadırlar.
k) Bağımsız bölüm teraslarının gölgelendirilmesinde doğal malzemelerden yararlanmaya özen gösterilecek genel görünüme ters düşecek renklerde branda, ondülin, eternit ve benzeri yapay malzemeler kullanılmayacak ve görüntünün engellenmemesine dikkat edilecektir.
l) Arabaların konulması için ayrılacak yerler dışında her hangi bir yere oto vesaiti gibi araçlar gelişi güzel park edilemeyecektir. Kat malikleri ön ve arkada bulunan bahçelerin duvarlarının yapım işlemlerini yönetim kurulunca tespit edilecek standartlara uygun olarak yapmak veya duvarların toptan yaptırılmasına karar verilmesi halinde kat malikleri yapılacak masrafa iştirak edecektir.

Madde-10) Siteye bağımsız bölüm ilavesi hakkında kat mülkiyeti kanununun 44. maddesi uygulanacaktır.

Madde-11) Bağımsız bölümü veya eklentisini bu yönetim planının 3. maddesine aykırı olarak kullanan kat maliki yapılan ihtara ve tembihlere rağmen tutumunu değiştirmezse kat mülkiyeti yasasının 25. maddesi gereğince kendisine ait bağımsız bölümün mülkiyetini devretmesi istenebilir.

Madde-12) Kat malikleri diğer bağımsız bölümlerde eklenti ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa buna izin vermek zorundadırlar. Ancak bu gibi işleri uygun bir zamanda yapılması bu izin nedeniyle kat malikinin rahatsız edilmesine meydan verilmemesi gereklidir.

C-SİGORTA İŞLERİ

Madde-13) Kat malikleri kurulu oy birliğiyle vereceği kararla siteyi sigorta ettirebilir. Bu halde sigorta değeri ve primlerinin katılma payı ile ödeme şekli kat malikleri kurulunca oy birliğiyle karara bağlanır. Bağımsız bölüm malikleri tüm giderleri kendilerine ait olmak üzere bağımsız bölümlerini dilerlerse sigorta ettirebilirler.

Madde-14) Sigortalanmış ana gayri menkulün veya bağımsız bölümün hasara uğraması halinde, ödenecek sigorta bedeli katılmaları oranında kat maliklerine ödenir. Hasarın onarılmasında kat mülkiyeti kanununun 21. maddesi uygulanacaktır.

Ç-GENEL GİDERLERE KATILMA

Madde-15) Kat malikleri ana gayri menkulün ortak giderlerine aşağıdaki tespite göre katılırlar:
a) Arsa payı ne olursa olsun kapıcı veya bekçi ücreti otomat, sitenin bakımı gibi sabit giderlere ödeyecekleri meblağı yönetici veya yönetim kurulu karar verecektir.

Madde-16) Kat maliklerinden hiç biri kendi ortak yerler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunlardan yararlanmaya lüzum ve ihtiyaç duymadığını ileri sürerek veyahut ta meskeninde oturmadığını ileri sürmek suretiyle gider veya avans payını ödemekten kaçınamaz.

Madde-17) Bağımsız bölüm kiraya verilmişse; avanstan veya ortak, giderlerden kendisine düşen payı, noterlikçe veya imzası karşılığında yapılan ihtara rağmen, bir hafta içinde ödemeyen kat maliklerinin borcu kira alacağına mahsuben kiracıdan alınıp, bu yolla dahi alınamazsa kat mülkiyeti kanununun ilgili maddeleri uyarınca yönetici tarafından icraca tahsil edilir.

Madde-18) Bütün ortak yerlerin genelde bakım, onarım ve yenileme giderlerine mal sahipleri iştirak etmek zorundadırlar. Turistik ve sosyal tesisler ile günü bitlik tesisler ve çarşı yerindeki dükkanların yapım işi plana uygun olarak yapılacak ve bakım ile kiraya verilme işleri yönetim kurulunca tespit edilecek şekilde yapılacaktır.

Madde-19) Kat malikleri kurulu en yüksek karar ve yönetim organıdır. Arsa payı ne olursa olsun ana gayri menkuldeki bütün bağımsız bölüm malikleri kat malikleri kurulunun birer tabii üyesidir.

D-KAT MALİKLERİ KURULU

Madde-20) Bütün kat malikleri ile onların varisleri veya o bağımsız bölümü sonradan iktisap edenler yahut o bağımsız bölümde kiracı veya başka nedenlerle oturanlar veya faydalananlar ile yönetici ve denetçiler kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

Madde-21) Kat malikleri kurulu bütün maliklerin katılması ile her yıl temmuz ayının ilk pazar gününde toplanır. Bu toplantılara olağan toplantı denir. Toplantının açılması için yarıdan fazla çoğunluk gereklidir. Bu çoğunluğun hesabında bağımsız bölüm sayısı dikkate alınıp arsa payı dikkate alınmaz. Olağan toplantı için çoğunluk sağlanamazsa ertesi haftaya ertelenir, bu toplantının yapılması için çoğunluk koşulu aranmaz. Kararlar konusunda ve yönetim planında saklı tutulan haller dışında toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verilir, olağanüstü toplantılar için K.M.K.'nun 29/2 maddesinde yazılan hallerde önemli bir sebebin çıkması, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinin üçte birinin yazılı olarak istemesi üzerine ve toplantı için saptanan tarihten en az 15 önce bütün kat maliklerine imzalatılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla toplantı sebebi de belirtilmek koşuluyla kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.
Olağanüstü toplantı için ilk çağrı yapılırken birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir, ikinci toplantıda olağan toplantı gibi çoğunluğun toplantıya katılması koşulu aranmaz. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılarda her kat maliki veya vekili bir tek oy hakkına sahiptir. Ana gayri menkulde birden fazla bağımsız bölümü olan kat maliki her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir.

Madde-22) Aynı kişinin bir çok bağımsız bölümü olması halinde oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.

Madde-23) Kat malikleri kurulunca alınan kararlar yönetici tarafından o toplantıya katılmış olan kat maliklerine ve bağımsız bölümde kiracı varsa usulüne uygun olarak duyurulur.

Madde-24) Kat malikleri kurulunun kararı birden başlayıp sırasıyla giden sayfa numaralarını taşıyan ve her sayfası noterlikçe mühürlenmiş ve onaylanmış bulunan bir deftere yazılarak toplantıya katılanlara altı imzalatılır. Aykırı oy sahipleri nedenini belirtmek kaydıyla imzalarlar.

Madde-25) Kat malikleri kurulu ilk toplantısını Temmuz ayının birinci haftasında yapar ve bunu izleyen ilk olağan toplantıya kadar görev yapacak bir yönetici seçer.

Madde-26) Yönetim Kurulu kat malikleri kurulunca seçilir. Yönetim Kurulunun görev süresi bir yıldır. Yönetim Kurulu kat malikleri kurulunun olağan üstü toplanarak vereceği kararla her zaman görevden alınabilir. Yönetim Kurulu istifa ederse kat malikleri kurulu derhal toplanarak yenisini seçer. Bu amaçla yapılacak toplantı için bir defada yapılacak davet yeterlidir.

E-YÖNETİCİ VE DENETÇİLER

Madde-27) Yönetim Kurulu ve denetçiler kanunla veya kat malikleri kurulu kararıyla kendilerine tebliğ edilen işleri ve hizmetleri görür. Yönetim kurulun sorumluğu kat mülkiyeti yasasında düzenlendiği gibidir.

Madde-28) Yönetici ve Yönetim Kurulunun ücretleri genel kurulca tespit edilir.

Madde-29) Yönetim Kurulunun bekçi, bahçıvan vs, hizmetlilerle olan ilişkilerine kat malikleri hiç bir şekilde müdahale edemezler bunların işe alınmaları, ücretleri, işten çıkarılmaları yönetim kurulu tarafından düzenlenir.

Madde-30) Her kat maliki yönetim giderlerine arsa payı oranında katılmaya mecburdur. Bu hükme hiçbir ayrıcalık getirilemez.

Madde-31) Ortak yerlerde acele yapılması gereken onarım ve ıslah işleri için gereken katılma payını yönetim kurulu tayin eder. Yönetim kurulunun bu kararına karşı itiraz etmek kat malikleri kurulunca yapılabilir.

Madde-32) Yönetim Kurulu kat mülkiyeti ve ana sözleşmesinde belirtilen görevlerin dışında aşağıdaki işleri görecektir:
a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların uygulanması,
b) Ana gayrimenkulün amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gerekli tedbirlerin alınması,
c) Kat malikleri kurulunca karar verilmişse sitenin sigorta ettirilmesi,
ç) Gelir ve giderlerin kaydı için noterlikçe onaylanmış bir işletme defterinin tutulması ve bu defteri her yıl ocak ayı içinde notere kapattırılması, defter ve belgelerin en az beş yıl süreyle saklanması,
d) Sitenin yönetimi, bakımı ve onarımı için gerekli paraların avans olarak toplanması, borçların ödenmesi, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri hakkında dava ve icra takibinin yapılması.
e) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması ve gündemin hazırlanması,
f) Seçimi izleyen on gün içinde işletme projesini hazırlayarak kat malikleri kuruluna sunulması, on beş gün içinde bir itiraz vukuu bulmadıysa projenin uygulanması,
g) Yönetim kurulu seçimi müteakip aralarında görev bölümü yaparlar.

DENETÇİ

Madde-33) Denetçiler kat malikleri kurulunca seçilir. Olağan toplantılarda kat malikleri kuruluna vereceği bir raporla denetimin sonucunu ve düşüncelerini belirtir. Bu rapor çoğaltılarak bir örneği taahhütlü mektupla ve toplantıdan en az bir hafta önce kat maliklerine gönderilir veya imza karşılığında verilir.

Madde-34) Kat malikleri ve kiracıları değiştikçe bunların kimliklerini ve iş adresini bildirmeye ve yazılı sözleşme yapmış ise bunun bir suretini yönetim kuruluna tevdii etmeye mecburdur.

Madde-35) Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerinde oturanlardan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen ile müteselsil en sorumludurlar.

Madde-36) İş bu yönetim planında bulunmayan veya yazılmayan hususlar kat mülkiyeti kanununda belirtilen hükümlere uyulur.

Madde-37) 25.03.1985 Tarihinde düzenlenen iş bu yönetim planının metin ve muhtevası yazılı taşınmaz malın bütün maddeleri ile okunarak arzularına uygunluğunu imzalarıyla kabul ve beyan ederler.

Madde-38) Konut Kredisi alma konusunda gerek Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yönetimi ve gerekse diğer Kredi Kuruluşlarınca istenen şartlara Yönetim Kurulunca verilen kararlar doğrultusunda uymayı kabul ediyorum. Kooperatifimizin genel kurullarında alınacak bütün kararlara uyacağımı ve bu kararların yükleyeceği bütün vecibeleri yerine getireceğime mülkiyetimin devri halinde kooperatif yönetim kurulunun muafa katını alacağımı şartsız taahhüt ederim.

 
Seni Seviyoruz Türkiyem Seni Seviyoruz Türkiyem
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR