GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı
18.08.2013 Olağan Üstü Genel Kurul Tutanağı

S.S.ORJAN TURİZM KONUT YAPI KOOPERATİFİ' nin 2013 yılı / Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 18/08/2013 tarihinde saat 08:00' da Orjan Disko arkası Çay Bahçesi adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Osman DEDE ve Turhan KANDEMİR gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 08:00'de başlatılmasına yönetim kurulunca karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;
a) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyurunun ortaklara toplantı yeri ve gündemi gösteren çağrı mektuplarının 17.07.2013 talihinde 549 (beşyüzkırkdokuz) ortağa Burhaniye PTT şubesinden Taahhütlü olarak gönderildiği, 1219 ortağa da (binikiyüzondokuz) 16.07.2013 tarihinde elden imza karşılığı tebliğ edildiği,
b) Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar listesinde kayıtlı; (1803) (binsekizyüzüç) ortaktan; (726) (yediyüzyirmialtı) ortağın asaleten, (275) (ikiyüzyetmişbeş) ortağın temsilen katılımı ile toplam (1001) (binbir) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Toplantıya katılan Bakanlık temsilcisine Genel kurula hitaben bilgi verildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BALTACI tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama yapıldı, Divan Başkanlığı seçimi için 2 adet yazılı önerge verildi, 1. önerge Fikri ERARSLAN, Doğan TAÇALAN, Besime ALKIŞ ve Sait ÖZTÜRK imzalı olup Divan Başkanlığı'na Timur KOÇ, Divan Katip Üyeliklerine Mesut ATAK ve Altay Uğur GÜL, oy sayım saymanlığına İsmail AYDOĞDU, Duran COŞANER, Devrim ELBİR, Habibe YILMAZ ve Zeycan TOPRAK isimli üyeler teklif edildi, 2. önerge Kaya KETEN, Kemal CERAN, Fatin EMİROĞLU, Önder ILDIZ, İsmet SARICI, Latif TAŞ, Mahmure SARAÇ, Mehmet BUMİN, Adnan YILMAZ, Osman Remzi Güray TEKİN, Alkan GÜNAY, Zafer TEKİNMERİÇ imzalı olup Divan Başkanlığı' na Şevki BİBER, Divan Katip üyeliklerine Sinan ERDOĞAN, Mehmet METİN Oy Sayım saymanlığına Mehmet BUMİN, Mahmut KURŞUN, Musa ÇAPIK ve Bülent YILMAZ isimli üyeler teklif edildi, yapılan oylama neticesinde 1. önerge (Divan Başkanı Timur KOÇ) 512 oy, 2 Önerge (Divan Başkanı Şevki BİBER) 365 oy almış olup, Divan Kurulu'na 1. önergedeki isimler oy çokluğuyla seçildiler.

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu, Divan Başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanmasına oy birliğiyle yetki verildi. Divan Başkanlığı'na 218 imzalı önerge ile Yönetim ve Denetim Kurulunun azli ve yeniden seçim yapılması istendi, önergede imzası bulunan isimler tek tek okundu, Bir kısım ortak neye imza attıklarını bilmediklerini ve imzalarını geri çektiklerini bir kısım ortağında Genel Kurulda bulunmaması sebebi ile önerge verilmesi için gereken 1/10 oranın (160' a düşmesi nedeniyle) altına düşmesi nedeniyle önergenin görüşülmemesine Divan Başkanı tarafından karar verildi.

(3.-4.-5. maddeler 30 Haziran 2013 Pazar günü yapılan 35.Olağan genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlandı.)

6- Elektrik Şebekesinin yapımı için toplanan aidatlardan artan miktarın nasıl kullanılacağının görüşülmesine geçildi, Konu ile ilgili verilen 6 adet önergeyle ilgili önerge sahiplerine söz verildi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Genel kurula önerge sahiplerinin konuşmalarından sonra bilgi verildi, Oylamaya geçildi, A ve F önergelerinin birlikte (içeriği aynı olduğu için) F bendinde oylanmasına oy birliği ile karar verildi. B bendinde Mahmure Saraç ve 3 arkadaşının verdiği önerge (artan paraların üyelere geri ödenmesi.) 535 kabul, 483 ret oyu aldı, C bendinde Zekeriya Bayındır'ın önergesi (Cadde ve sokakların temizlenmesi için ve temizlik makinesi alınması.) 55 kabul, 910 ret oyu aldı, D bendinde Fatin Emiroğlu'na ait önerge (Artan paranın aidatlara alınması veya iadesi.) 374 kabul, 553 ret oyu aldı, E bendinde Alpaslan İyigün imzalı önerge (Altın ve Dövize v.s. tahvil edilerek bloke edilmesi veya Mobese kamera sistemi yapılması.) oylamaya geçilmeden, önerge sahibi tarafından geri çekilmiş olup, oylama yapılmadı. F bendinde Ali Özyurt ve 2 arkadaşı ile Fikri Erarslan ve 2 arkadaşı tarafından verilen önerge (Artan paranın havuz yapımında kullanılması.) 698 kabul, 297 ret oyu aldı, Tüm önergelerin oylanması neticesinde en fazla oyu alan, Ali Özyurt ve 2 arkadaşı ile Fikri Erarslan ve 2 arkadaşı tarafından verilen artan paranın Havuz yapımında kullanılması önergesi oy çokluğu ile kabul edildi. Ortaklardan Mahmure SARAÇ tarafından önergesinin kabul edildiğini buna rağmen diğer önergelerin oylanmasının usulsüz olduğu ve muhalefet şerhinin konulmasını talep etmiştir. Münevver TÜRK isimli ortak tarafından verilen yazılı önergeyle bir önceki genel kurulda havuz oylamasının yapılıp kabul edildiğini dolayısıyla diğer önergelerin oylanmasına gerek olmadığını ve gündemden düştüklerini belirterek bu konunun tutanaklara geçirilmesini talep etmiştir. Ortaklardan M. Ata AKSOY tarafından divan başkanlığına verilen dilekçeyle divan başkanının gündem değişikliği ile olan önergelerde tutumunun yanlış olduğunu bildirmiş olup divan başkanı tarafından genel kurula sadece söz konusu gündem değişikliği önergelerinde asil üye imzası aranacağını bildirmiştir. Ortaklardan Ahmet ÇIRAK tarafından verilen dilekçeyle havuz yapılması önergesinin kabulü, gündeme alınması, oylanması ve karar alınması konularına muhalefet ettiğini ve kayda geçmesini talep etti.

6/1- Divan Başkanlığı'na Fikri Erarslan, Doğan Taçalan, Sait Öztürk ve Besime Alkış imzalı 2 adet önerge ile yapılacak olan havuzun ihale usulü ile yapılması ve ihalenin kapalı zarf açık eksiltme usulü ile yapılması talep edildi, önergelerin görüşülmesinin oylanması neticesinde, önergelerin görüşülmesine 25 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi, önergenin görüşülmesine geçildi, yapılan oylama neticesinde 1. önerge 22 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

6/2- 2. Önerge 15 ret oyuna karşı, oy çokluğu ile kabul edildi.

6/3- Fikri Erarslan, Doğan Taçalan, Sait Öztürk ve Besime Alkış imzalı önerge ile yapılacak olan Havuz ve müştemilatının yapımında, proje safhasından bitişine kadar olan süreçte her türlü kararı almaya inşaatın yapımında gereken usul, esas ve şartları belirlemeye inşaatın yapımı için belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında her türlü girişimde bulunabilmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi teklif edildi, önergenin görüşülmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde Önergenin görüşülmesine 22 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. Önergenin görüşülmesine geçildi yapılan oylama neticesinde 22 ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi, ihale komisyonu kurulması hususu görüşmeye açıldı, yapılan görüşmeler neticesinde Yönetim kurulunun ihale komisyonu olarak yetkilendirilmesi, 15 ret oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi. Fikri Erarslan, Doğan Taçalan, Sait Öztürk ve Besime Alkış imzalı önerge ile ihale komisyonuna danışman olarak Prof. Dr. Timur KOÇ, Prof. Dr. Altay Uğur GÜL ve Em.İn.D.Bşk. Güntekin Ertek'in görevlendirilmesi talep edildi, önergenin görüşülmesinin oylanması neticesinde, önergenin görüşülmesine 12 ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile karar verildi. Görüşmelere geçildi, yapılan görüşme neticesinde Prof. Dr. Timur KOÇ, Prof. Dr. Altay Uğur GÜL ve Em.İn.D.Bşk. Güntekin Ertek'in danışma kurulu olarak görev yapmasına 12 ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile karar verildi.
Divana toplantı nisabının düştüğü yönündeki itirazlar üzerine divan başkanı tarafından sayım tekrar yaptırıldı ve 878 ortağın salonda bulunduğu ve nisabın düşmediği tespit edilerek, tutanaklara geçirildi.

7- Su amortismanlarının katılım bedelinin görüşülmesine geçildi, Yönetim kurulu başkanı tarafından m3 bedelinin 10 krş. arttırılması yönünde genel kurula bilgi verdi. Divan başkanlığına Haydar İlbak, Cevdet Sökmen, Mehmet Doğdurucu tarafından verilen önerge ile su amortisman ücretinin 40 krş. kalması talebinde bulundu yapılan görüşme neticesinde su amortisman bedelinin Eylül 2013 tarihinden itibaren 50 krş. olmasına 18 ret oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

8- Ortakların Haziran 2013 ayından bir dahaki genel kurula kadar ödeyecekleri (genel giderlere katılım+ecrimisil+ortak yerlerin elektrik giderleri) aidatın görüşülmesine geçildi yönetim kurulu tarafından teklif edilen 50,00 TL'nin oylamasına geçildi. Ortaklardan haziran 2013 ayından itibaren bir dahaki genel kurala kadar aylık 50,00TL. aidat alınması 8 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretlerin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından aylık ücretlere 100.00 TL.(Yüz) artış yapılması talep edildi yapılan görüşme neticesinde ücretlere artış yapılması hususu 7 kabul oyuna karşılık oy çokluğuyla ret edildi.

10- Tahmini bütçe okunduğu ve yayınlandığı şekliyle 1.431.800,00 TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca gelir ve giderlere göre 2013-2014 dönemi için tahmini Bütçenin yeniden düzenlenmesi ve yönetim kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

11- Dilek ve temennilerde tüm ortaklar tarafından Mobese kamera güvenlik sisteminin kurulması gerektiği belirtildi yönetim kurulunun bu konuda çalışması temennisinde bulunuldu.

12- Gündemde görüşülecek başkaca madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden bulunmadığından divan başkanı toplantıyı saat 16,50 de kapattı. Bu tutanak mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 18.08.2013 BURHANİYE

                                                                          DİVAN BAŞKANI                   YAZMAN                    YAZMAN
                                                                               Timur Koç                        Mesut Atak              Altay Uğur Gül

 

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Osman Dede                          Turhan Kandemir

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR