GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı
Denetim Kurulu Ara Raporu 16.10.2020

Sayı: 5

Tarih: 16.10.2020

DENETİM KURULU RAPORU

S.S. Orjan Turizm ve Yapı Kooperatifi’nin defter ve evraklarının incelenmesi 12.10.2020-16.10.2020 tarihleri arasında yapılmıştır. İncelemeler neticesinde, aşağıdaki hususların, yönetim kurulu başkanlığına ve üyelerimize duyurulması uygun bulunmuştur.

Kooperatifin muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemeler kanunen geçerli belgelere dayanmaktadır. Muhasebe kayıtları genel kabul görmüş muhasebe prensip ve usullerine uygun olarak tutulmaktadır.

Kooperatifin borçlarının zamanında ödenmesi için gerekli tedbirler alınmış olup, kooperatifin vadesi geçmiş borcu bulunmamaktadır.
Vergi ve diğer yasal yükümlülükler zamanında yerine getirilmiştir. Kooperatifin faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında herhangi bir usulsüzlük ve gecikme cezası ödenmemiştir. Ortaklardan ve kiracılardan yapılan her türlü tahsilat eksiksiz olarak kayıtlara intikal ettirilmiştir. Borçlarını zamanında ödemeyen üyelerimize ve kiracılara gecikme cezası tahakkuk ettirilmiş ve tahsilatları yapılmaktadır.

Yönetim kurulunun 09.09.2020 tarih ve 1268 no.lu kararı ile 01.09.2020 tarihinden itibaren, geçerli olmak üzere, bütün işçilere fiilen, işe geldiği günler için, ulaşım fiyatlarına yapılan zamları karşılamak amacıyla, günlük net (sekiz lira elli kuruş) 8,50.-TL (yirmi altı günü geçmemek kaydıyla) yol parası verilmesine karar verildiği tespit edilmiştir.

Sitemiz müşterek alanlarında bulunan fıstık çamlarının kozalakları, en fazla fiyatı teklif eden, Kahraman Bektaş’a 56.500,00.-TL (elli altı bin beş yüz Türk Lirası) bedelle, zeytin ağaçlarının zeytinleri ise, en fazla fiyatı teklif eden Recai Güder’e 10.100,00.-TL (On bin yüz Türk lirası) bedelle satıldıkları tespit edilmiştir.

Yönetim kurulunun 14.09.2020 tarih ve 1269 sayılı kararı ile üç bin lira üzerinde borcu olan üyelerimize icra takip yazısı gönderilmesine, ihtarnameye cevap vermeyenler hakkında yasal işlem yapılmasına karar verildiği tespit edilmiştir.

Yönetim kurulunun 24.09.2020 tarih ve 1270 no.lu kararı ile havuz kafe işletmecisi Güray Kavas’ın, havuz kafe işletmeciliğinden vazgeçmesi üzerine, havuz kafenin işletmeciliğini, kira kontratındaki bütün hak ve vecibelerini yerine getirmek kaydıyla 22.09.2020 tarihli dilekçe ile uhdesine almak isteyen, Turhan Garip’ e (Kefilli olmak üzere) devir edilmesine karar verildiği tespit edilmiştir.

Sitemiz sahilinde bulunan, beton iskele ve iki adet duba iskele, plaj yürüyüş yolu ve plaj (şezlong ve şemsiye) koymak suretiyle tamamı hazineye ait arazinin fuzulen kooperatifimiz tarafından işgali dolayısıyla Burhaniye Kaymakamlığı, Milli Emlak Şefliğinin 11.09.2020 tarihli yazısı ile kooperatifimize 117.223,55.-TL (Yüz on yedi bin iki yüz yirmi üç lira elli beş kuruş) ödeme emri tahakkuk ettirilmiştir.
Peşin yapılan ödemelerde toplam yüzde otuz beş, taksitle yapılan ödemelerde ise sadece yüzde yirmi indirim uygulanmaktadır.
Ödemenin peşin olarak, 76.196,00.-TL (yetmiş altı bin yüz doksan altı lira) olarak ödendiği tespit edilmiştir.

Kooperatifin tüzel kişiliğinin, Türkay Eruzunlar hakkında açtığı, disko ve çay bahçesinin tahliyesi ve kira borçlarının ödenmesi ile ilgili dava, ilgili şahsın aleyhine neticelenmiş olup, disko ve çay bahçesini tahliye etmesi ve kooperatife olan borçlarını ödemesi şeklinde karara bağlanmıştır. Kooperatifin alacaklarının tahsil edilmesi için icra takibine geçildiği tespit edilmiştir.

16.10.2020 tarihi itibarı ile kasa ve bankalardaki nakit durumu ile kooperatifin üyelerden ve kiracılardan alacaklarını gösterir liste aşağıya çıkarılmıştır.

Kasa ve bankalardaki nakit miktarı

 366.498,99.-TL

Üyelerin aidat borcu

 178.000,00.-TL

Üyelerin su borcu

11.388,00.-TL

Üyelerin elektrik borcu

1.148,62.-TL

Kiracıların kira borcu

 4.379,09.-TL

Kiracıların su borcu

4.160,10.-TL

Emlak vergileri kooperatif tarafından ödenen sekiz üyemizin borçları

 12.566,82.-TL

Kooperatifin toplam alacakları

 211.642,63.-TL

Kooperatifin vadesi geçmiş borcu bulunmamaktadır.

Not: Üyelerin ve kiracıların borçları gerçek borçları olup, gecikme cezaları dâhil edilmemiştir. Kiracıların bazıları hakkında icra takibi devam ettiğinden bu kişiler listeye dâhil edilmemiştir.

Yönetim kurulunun 14.10.2020 tarih ve 1273 sayılı kararı ile, sitemizin kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi için gerekli olan projenin, usul ve esaslara uygun olarak yapılmasına karar verilmiş olduğu tespit edilmiştir.

İş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 16.10.2020

DENETİM KURULU ÜYELERİ

Hakan Ünler Burhanettin Gürel
 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR