GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı

8. Olağan Genel Kurul Tutanağı 11.05.1986

DİVAN TUTANAĞI

S.S. Orjan Orman ve Jandarma Mensupları Sahil Arsa ve turizm Yapı Kooperatifinin 11.05.1986 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın saat 9.35 de 8. Genel Kurul açıldı.
Başkanlık divanı seçimine geçildi. Yapılan seçimde Divan Başkanlığına İsmail Ayık, Katipliklere Ayhan Yazıcı ve Ferhat Gençdoğan oy çokluğuyla seçildiler.
Genel Kurul tutanaklarının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi gündemin 3. maddesi gereğince oya konuldu, oy çokluğuyla kabul edildi.
3. Madde saygı duruşu yapıldı.
Daha sonra gündemin 4. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyesi Rıza Mısırlıoğlu tarafından 1985 yılı faaliyet raporu okundu. Muhasip üye Suna Başara tarafından 1985 yılı hesap raporu okundu.
Gündemin 5. maddesine geçildi. Denetleme Kurulu üyesi Ertürk Şengün tarafından Denetçi raporu okundu.
Daha sonra gündemin 6. maddesine geçildi. Söz almak isteyenlerin tespitine geçildi.
Yaşar Ceyhan, İsmail Karabeyoğlu, Şevki Biber, Nusret Şahin, Vahap Mermer, Tuncer Yıldırım, Mustafa Kısa söz aldılar. Sıra ile konuşmalara geçildi.

Yaşar Ceyhan konuşmasında; 7. Genel Kurulda kanalizasyon projesinin yaptırılması ve ihaleye çıkarılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ittifakla karar altına alınmadığını açıklayarak, 7. Genel Kurul gündemini okudu. Kooperatifler yasasında ve T.T.K.M hükümlerine göre gündemde olmayan hususların Genel Kurulda görüşülemeyeceğini ve 7. Genel Kurulda bu konuda madde olmadığını açıkladı.Ortaklara şahsi ve mali külfet getirecek kararların alınmasında ortak sayısının ¾ ünün rızasının gerektiğini açıkladıktan sonra istenen kanalizasyon parasını istemeden önce ortaklara bildirilmesi gerektiğini söyledi. Bu hak Yönetim Kuruluna devredilmez dedi. Ortakları temsil etme yetkisi olmayanların yetki belgesi ile toplantı salonuna girdiğini ve buna dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Kanalizasyon projesinin ihalesinin yapılmasında Yönetim Kurulunun sorumsuz davrandığını açıkladı. bu ihale hususunda faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporunda yer verilmemiştir dedi.

İsmail Karabeyoğlu konuşmasında; Yol projesinin değiştirilerek yapılmıştır. Bordür taşları olmaksızın yeni yapılan keşif ile ihalenin yapıldığını söyledi. Yollara zeminin kazılmadan malzeme konulduğunu, kontrol ettirilmesi gerektiğini söyledi. Kanalizasyon projesinin ihalesinin aceleye getirildiğini, adeta gizlendiğini açıkladı. Çevre çiti ihalesinin nasıl 21 milyona yükseltildiğini, bu paranın müteahhide nasıl ödendiğinin sorulmasının gerektiğini söyledi. Denetçilerin faaliyet dönemindeki tenkitlerinin yazılı olmadığını, sözde kaldığını bildirdi. Bundan sonra Genel Kuruldan 15 gün evvel faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporunun bütün üyelere gönderilmesini istedi.

Şevki Biber kürsüye geldi. Dar gelirli kişilerin kurdukları kooperatiflerde amacın küçük tasarrufların birleştirilmesi olduğu halde ortaklardan 300.000 – 500.000 lira gibi paralar istenmesinin doğru olmadığını söyledi. Kendisi ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun keyfi işlemlere baş vurduğunu söyledi ve düzeltilmesini istedi.

Nusret Şahin kürüye geldi; Parselasyonun resmi olup olmadığını, resmi ise alt yapı projelerini neden kooperatif yaptırıyor, kooperatif hesaplarının kurulacak komisyona incelettirilmesini teklif olarak getirdiğini açıkladı. Yazı metnini Başkanlık Divanına sundu. (11.05.1986 Tarihli)

Vahap Mermer söze başladı. Bazı hususların açıklanmasını isteyeceğini söyleyerek tapuların neden verilmediğini, yasal bir engel olup olmadığının açıklanmasını istiyorum dedi. Engel yoksa en kısa zamanda tapular verilsin dedi.

Tuncer Yıldırım söz aldı; Bir öneri getirmek istediğini, Kooperatif merkezinin Burhaniye’ye götürülmesi gerektiğini söyledi.

920–921 numaralı üyelere vekil Mustafa Kısa söz aldı. Altyapı çalışmalarının kısmen de olsa yapılmasının araziyi ıslah ettiğini, yeterli olmadığını, su tesisatının ne zaman işleyeceğini öğrenmek istediğini açıkladı. Konut inşaatlarının devam etmekte olduğunu, suyu artezyenle bulmuş olduklarını, kendisinin su bulamadığını açıkladı. Kontrol mühendisi ile bir anlaşma yapılmış, bina maiyetinin %1 ücret kararlaştırılmıştır. Bunun büyük bir para olduğunu açıkladı. Aylık ücretli kontrol mühendisinin görevlendirilmesinin uygun olacağını açıkladı.

Daha sonra müzakereler sırasında yapılan konuşmalara cevap vermek için Yönetim Kurulu davet edildi. Yönetim Kurulu başkanı Cemalettin Esin söz aldı 7. Genel Kurulun 7. maddesindeki karar uyarınca proje ve keşif yaptırılarak %15,50 kırımla ihalesi yapılmıştır dedi. Diğer konular hususunda ayrı, ayrı cevaplar verdi. Kanalizasyon projelerinin 1985 yılı keşfiyle 520 milyon lira üzerinden ihaleye çıkarılmıştır dedi.
Gündemin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunun ibrası oya sunuldu. Kabul 45 oy, Ret 58 oy netice olarak 45 kabul oya karşılık 58 ret oyla Yönetim Kurulunun ibra edilmemesine karar verildi. Denetleme Kurulunun ibrası oya sunuldu. Kabul 68 ret 50 oy. Netice olarak Denetleme Kurulu 50 ret oya karşı 68 kabul oyu ile ibra edilmesine karar verilmiştir. Gündeme Genel Kurulca hesap tetkik komisyonu seçilmesi hususu konulmayıp bu görevi yeni seçilecek Yönetim Kuruluna verilmesi oylamaya konuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 8. maddesine geçildi. Ancak Yönetim Kurulu ibra edilmediğinden kooperatifi Genel Kurul adına yönetecek bir komisyon kurulması namzet tespitine geçildi. Yeni önergeler gereği gündemi aksatmamak için oya sunulmadı. Bu arada yapılan açıklamalardan sonra gündemin diğer maddelerine geçildi. Tahmini bütçe 1986 yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Yeni Yönetim Kurulu ibra edilmeyen eski Yönetim Kurulunun hesap ve faaliyetlerine tetkik etmek, mahkemeye sevkine gerek duyulacak bir durum varsa mahkemeye sevkine, aksi halde ilk Genel Kurul da umumi heyete Sanayi e Ticaret bakanlığına bilgi vermelerine yapılan oylamada oy çokluğuyla karar verildi.
Gündemin 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu adaylarının tespitine geçildi. Tek, tek ad okunarak yapılan seçimler sonunda 45 ret oya karşı 71 kabul ile Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; OSMAN ÇETİNTAŞ, DURSUN AYIK, ERTÜRK ŞENGÜL, ZAFER TEKİNMERİÇ, TEVFİK BALTACI.
Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine; Aydemir Öker, Adil Yazar.
Denetleme Kurulu asil üyeliklerine; Sabahattin Demiralp, Yılmaz Yalçın.
Denetleme Kurulu yedek üyeliklerine; Hüseyin Yavuz.Seçilmişlerdir.
Gündemin 11. maddesine geçildi. Üye aidatlarının aylık 1.000.-TL olarak tespiti oya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 12. maddesine geçildi. Bu madde hususunda mevcut yasa ve mevzuatın mevcut olduğunu bu nedenle bir karar almaya gerek olmadığına ekseriyetle karar verildi.
Gündemin 13. maddesine geçildi. Söz almak isteyen olmadığından oya sunuldu. Köprü yapılması işinin keşif özetine göre ihaleye verilmesine verilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi işi 30 oya karşı 48 oyla kabul edildi.
Gündemin 14. maddesine görüşülmelere geçildi, oylamada 3 e karşı 48 oyla Hakkı huzurun 50.000.-TL net olarak ödenmesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Gündemin 15. maddesine geçildi. Söz almak isteyen olmadığından Genel Kurula son verildi. 11.05.1986

HÜKÜMET KOMİSERİ                 DİVAN BAŞKANI                ÜYE                                   ÜYE

                                                   Mahmut Günalan                         İsmail Ayık              Ferhat Gençdoğan               Mehmet Şahbaz

Not: Şevki Biber’in dilekçesi eklidir. Yeni Yönetim Kurulunca sonuçlandırılmasına ve sonucun kişiye bildirilmesine karar verildi.

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR