GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı
6. Olağan Genel Kurul Tutanağı 09.12.1984

TUTANAKTIR 

S.S Orjan (Orman-Jandarma mensupları sahil arsa turizm) yapı kooperatifinin altıncı genel kurul toplantı tutanağı.
Toplantı Talat Paşa Bulvarı Selim Sırrı Tarcan kapalı spor salonu bitişiğindeki DDY lokalindeki Demir spor lokalinde yapıldı.
Toplantı gündeminde ana sözleşmenin 3. maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi istendiğinden 23.Eylül.1984 ve 28.Ekim.1984 tarihlerinde aranan kanuni çoğunluk bulunamadığından toplantı 3. defa toplanmak üzere toplantıya son verilmiş idi. 3. Toplantı 9.Aralık.1984 tarihinde yukarıda yazılı adreste yapıldı. (1. ve 2. toplantılar onlara ait tutanaklarda yazıldığı üzere GMK bulvarı 101/A adresindeki Bulvar düğün salonunda yapılmıştı.)
09.12.1984 günü saat 09.00 da yapılan toplantı genel kurulun 3. toplantısı olduğundan çoğunluk aranmasına gerek görülmedi. Hazır bulunanların katılması ile toplantı başlangıç aşaması icra olundu. Bu suretle Atatürk’e saygı duruşu yapıldı.
Genel kurulun idaresi için başkanlık divanının seçimine geçildi. Genel kurulun denetimi için divan başkanlığına 324 kayıt numaralı emekli hâkim Muammer Yazar, katip üyeliklere 33 numaralı Devrek Orüs (Orman ürünleri) sanayi müessesesi müdürü 1945 doğumlu Tevfik Baltacı ile 735 üye numaralı üye Onur sokak 14/8 Maltepe adresinde mukim elektrik mühendisi Mehmet Bozan seçildiler. Divana seçilenler yerlerini aldılar.
 

Cemalettin Esin               Bekir Yiğit          Suna Başara               Rıza Mısırlıoğlu              Osman Kaya
Yön. Kur. Bşk.                2. Başkan           Muhasip Üye                     Üye                               Üye 

 3. TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Or-Jan yapı kooperatifinin 9.Aralık.1984 tarihinde yapılan toplantıya ait açılış tutanağı kooperatif yönetim kurulu başkanı tarafından açılmış ve buna ilişkin tutanak yönetim kurulu tarafından düzenlenmiştir. Divana seçilenler sözü geçen tutanakta belirtilmiştir. Sanayi ve ticaret bakanlığı tarafından gönderilen temsilciler de hazır olduğu halde gündemin maddelerine geçilmiştir. (Temsilcilerin görev adları tutanağın altında belirtilmiştir.)
Tutulacak tutanakların imzalanması için genel kuruldan yetki istendi, genel kurul oy birliği ile Muammer Yazar’ın başkan Tevfik Baltacı ile Mehmet Bozan kâtip üye olarak imza etmelerini kararlaştırdı.  Yönetim kurulu 1983 yılı faaliyet raporu ile denetleme kurulunun raporları okundu.
Bundan sonra bilanço ve envanter raporunun okunmasına ve eleştirilerin bu okumayı takiben yapılması konusundaki İsmail Karabeyoğlu tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu yönetim kurulu muhasip üye Suna Başara tarafından okundu. Su basman ve köprü konusunda yönetim kurulu üyesi Rıza Mısırlıoğlu tarafından bilgi sunuldu. Denetleme kurulu raporu Sebahattin Demiralp tarafından okundu. Daha sonra gündem gereği bilanço ve envanter raporunun okunması Yön. Kurl. Üyesi Suna Başara tarafından yapıldı.
17 sayılı üye Ertürk Şengün usul hakkında konuşmak üzere söz istedi. Eleştirilerle ilgili maddenin görüşülmesini istedi. Kooperatiflerin en yetkili organının genel kurul olduğunu, genel kurul adına iş yapan yönetim kurulu ve genel kurul adına denetim yapan denetleme kurulları ile konuşulanların açık şekilde ortaya konularak görüşülmesinin faydalı olacağını söyledi.
863 no lu üye Yaşar Ceyhan, 1984 yılı faaliyet raporunun genel kurula getirilmediğini, ihale bedeli 62 milyon olan elektrik, su ve çit ihalelerine neye dayanarak fiyat farkı ödendiğini sordu. 7 numaralı üye İsmail Karabeyoğlu yol projesinin tadilatının neye göre yapıldığının açıklanmasını istedi.
1369 Hasan Altan çalışma raporlarının posta ile üyelerin adreslerine gönderilmemesini tenkit etti. 292 Ertunç Karadağ çekilmiş bulunan kuraların iptalini istedi.
Eleştirilerden sonra söz alan yönetim kurulu başkanı Cemalettin Esin fiyat farklarının müteahhit ile yapılan sözleşmede bulunduğunu, sözleşme yıllara sari olduğundan eskalasyona tabidir, çevre çiti ile ilgili maliyetin tahmini koyulduğunu, ancak fiyat analizleri sonucunda gerçek fiyatın tespit edildiğini açıkladı.
Eleştirilere ihaleler konusunda teknik bilgiler vermek üzere 1376 numaralı üye yönetim kurulu üyesi Osman Kaya’ya söz verildi. Osman Kaya; Kooperatifçe yapılan ihalelerin 2886 sayılı devlet ihale kanunu esaslarına göre yapıldığını söyledi. Yol projesinin normal bir zemine göre yapıldığını, aslında Or-Jan arazisinin yer altı suyu seviyesinin yüksek olması nedeniyle gereken sağlam zemini elde etmek için keşifte gösterilen stabilize malzemesinin yetersiz kaldığının tespit edilmesi sonucu ilave malzemenin arttırılması dolayısıyla maliyette de artışa neden olduğunu belirtti.
Eleştiriler ve yetkililerce bunlara cevap verilmesinden sonra gündemin 6. maddesine geçildi.
Yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrasına ilişkin bu madde üzerinde uzun, uzun tartışmalar oldu.
863 Yaşar Ceyhan, 7 İsmail Karabeyoğlu, 1369 Hasan Alkan, 1681 Mehmet Yıldıran ve 292 Ertunç Karadağ ile 1271 Orhan Saltık ayrı, ayrı söz alarak hesapların kontrolü için komisyon kurulmasını ve hesapların incelenmesini önerdiler.
Yönetim kurulu başkanı Cemalettin Esin söz alarak defterlerin burada bulunmadığını, kontrolün burada yapılmasının mümkün olmadığını, incelemenin her zaman ve her üye tarafından defterler üzerinde ve kooperatif merkezinde yapılmasına olanak bulunduğunu belirtti.
Bu sırada Orhan Saltık, Yaşar Ceyhan, İsmail Karabeyoğlu ibra hususunun oylanmasına ilişkin önergeler verildi. Bu konuda 1193 sayılı üye İrfan Kuy ibra konusunun reye konulmasını istediğini kapsayan bir önerge verdi.
İbra işinin hemen oylanıp oylanmamasına ilişkin genel kuruldan karar alınmak üzere oylama yapıldı. Hemen oylanmasına çoğunlukla karar verildi.
Mevzuatımıza göre hazır bulunan üyelerin başkalarını temsil edebilmesi hususu üzerinde duruldu. Yönetim kurulunca 1 kişinin kendisinden başka 9 kişiyi temsil edebileceği, bu itibarla hazır bulunanların birçoğunun başkalarını temsil ettiği ve genel kurula geldiklerinde ibraz ettikleri temsil belgelerine bakılarak kendilerine üye numarasını taşıyan fişler verildiği ve bu kişilerin fişlerine temsil ettikleri üyelerin üye numaralarının yazıldığı bu fişlerin halen üyelerce yakalarında taşımakta olduğu o numaralar yetki belgelerinin mevcut olduğuna delalet etmesi nedeniyle bu fişlere bakılarak oyların tespitinin mümkün ve yeterli bulunduğu ifade edildi.
Bunun zerine fişlerdeki numaralara göre hem aslen hem temsilen oy verilip verilemeyeceği hususunda oylama yapıldı. Bu fişlere bakılarak 1 kişinin kullanabileceği oy miktarının tespiti cihetine gidilmesi genel kurulda oy çokluğu ile kararlaştırıldı.
Genel kurul üyelerine ellerindeki fişlere yönetim kurulu ile denetleme kurulunun ibra edilmesini isteyenlerin (Kabul) kelimesini ibrayı istemeyenlerin (RED) kelimesini yazmaları lüzumu genel kurulun bu yoldaki kararına müsteniden tefhim olundu. (Söz ile bildirildi) Üyeler buna göre fişler üzerine istek ve arzuları veçhile kabul veya red kelimelerini yazdılar. Bu suretle oylarını açıkladılar. Fişler kâtip üyeler tarafından toplandı. Yönetim Kurulu ile hazır bulunan genel kurul üyelerinin huzurunda ve arzu edenlerin gözetiminde alenen divan mensuplarınca tasnif edildi. Bu tasnifin sonucunda aslen ve temsilen 76 kabul, 56 red oyu olarak verildiği görüldü. Bu surette 56 red e karşı 76 kabul oyu ile yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası gerçekleşti. Yani sözü geçen kurulların ibrası genel kurulca kararlaştırıldı. Buna dair fişler ve oy sayım çetelesi bir tutanakla tespit edilerek yönetim kuruluna teslim olundu.
Yönetim kurulu başkanı Cemalettin Esin söz alarak genel kurul başkanlık divanı ve hazır bulunan üyelere teşekkür etti.  Gündemin 7. maddesine geçildi.
Gündemin bu maddesi gereğince değiştirilmesi istenilen ana sözleşme hükmü ile yönetim kurulunca teklif niteliğinde gündemin 7. maddesine yer alan metin okundu. Üyelere söz verildi. Madde değişikliğinin gereği oy birliği ile kabul edildi. Ancak kooperatifin temellük etmiş olduğu arazinin parsellenip ortaklara ayrı, ayrı temliki hususu ile hisseli olarak dağıtımı hususu tartışma konusu oldu tartışma sırasında üyelerin hukuki bir engel bulunması halinde müstakil tapu edinmek eğiliminde oldukları 5 yıl içinde binasını yaptırmayanların her hangi bir hak zayiine uğramamaları için tapu ve belediye nezdinde gerekli girişimlerin yeni seçilecek yönetim kurulunca yapılması istendi. Yapılan oylama neticesinde ana sözleşmenin 3. maddesinin;
a.) Arsa ve arazi satın alır, gerekirse bunları parsellere bölerek ortaklarına konut yaptırır. Konut yapımının mümkün olmaması halinde mevcut taşınmazı parselleyip müstakil parseller halinde ortaklarına hisseli olarak dağıtabilir şeklinde değiştirilmesi oya sunuldu, yukarıda yazılan şekilde değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 8. maddesinde yer alan aidatların 250.-TL den 500.-TL ye çıkarılması hususu oya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 9. maddesine geçildi. Hakkı huzurların arttırılması hususu görüşüldü. Orhan Saltık tarafından 25 bin TL ye çıkarılması konusunda, Mehmet Subaşı tarafından 20 bin TL ye çıkarılması konusunda önergeler verildi.
Ertürk Şengün söz aldı. Genel kurul olarak 6 milyarlık bir yatırımı gerçekleştirmek durumunda olan kooperatifi yönetecek kişilere ödenecek olan huzur hakkının en azından bu hizmetleri yürütebilmek için gerekli şahsi masraflarını karşılamak üzere daha uygun bir düzeyde tutulmasının gerekliliğini belirtti. Keyfiyet oylandı. Yönetim ve denetim kurulları asil üyelerine net olarak aylık 25 bin TL hakkı huzur ödenmesine bunun 1.Ocak.1985 ten başlayarak geçerli olmasına oy çokluğu ile karar verildi.
Gündemin 10. maddesine geçildi. Üyelikten çıkan veya çıkarılan üyelerden kalan parsellerin münferit veya toptan olarak yönetim kurulunca mahallinde tespit edilecek rayiç değer üzerinden satılması görüşülüp tartışıldı. Oylandı. Yönetim kuruluna henüz kuraya tabi tutulmamış parseller ile boş parselleri toptan veya perakende sureti ile satabilmesine, satın alacak kişilerin, kanun, yönetmelik ve ana sözleşme gibi mevzuatın tahmil ettiği bütün yükümlülüklere ve haklara sahip olma ve uyma şartıyla bu satışın gerçekleştirilmesi hususunda yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
Gündemin 11. maddesine geçildi. Üyelikten çıkan, halen üye olan veya çıkarılan ortaklardan müracaat edenlerin üyeliğe alınırken ilgisi olmayıp yeniden kaydedilecek veya satın alacak üyenin tabi bulunduğu şartlara tabi tutulması hususu görüşülüp oylandı. Bunların yeni kayıt edilecek üyeler için konulacak şartlara tabi olmadığı oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 12. maddesine geçildi. Turistik tesislerin kooperatif çıkarına Uygun düşecek şekilde yapımı konusu tartışıldı. Oylandı. Bu hususta yönetim kurlunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
Gündemin 13. maddesine geçildi. İnşaatın subasman seviyesine kadar olan kısmının üyelerin isteğine bağlı tutulmasına, isteyenlerin kooperatif aracılığı ile isteyenlerin kendisinin yaptırmasına, yaptırmak istemeyenlerin de serbest bırakılmasına ilişkin görüşüldü. Oylandı. Yukarıda yazılı şekilde uygulanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
Gündemin 14. maddesinde yer alan köprü konusu oylandı. Bu konunun teknik ve mali bakımdan yönetim kurulunca araştırılıp sonucun ilk yapılacak genel kurula sunulmasına oy çokluğu ile karar verildi.
Gündemin 14 ve 15 maddelerinin birlikte görüşülmesi oya sunuldu. Birlikte görüşülmesi kararlaştırıldı. Oy çokluğu ile alınan karar gereğince görüşmelere geçildi. Söz alan İsmail Karabeyoğlu yetki belgelerinin (Temsilcilerin haiz olduğu temsil yetki belgelerinin) eski tarihli olduğunu bu günkü 3. toplantı için verilmiş bulunmadığını ileri sürerek bunlara müsteniden oy alınmayacağını ileri sürdü. Üyelerden Yaşar Ceyhan vererek ibraz edilen yetki belgelerinden bir evvelki toplantıya ilişkin olanlar vardır. Bu nedenle burada hazır bulunan üyelerle seçimin halledilmesini arz ederim dedi. Ertürk Şengün söz alarak; Bu tartışmalar ve yetki belgesi veren ve belgeleri kullanmak üzere genel kurula getiren üye ve temsilcilerin (Okunamıyor) ile sağlıklı ve huzurlu bir seçim yapılamayacağını ifade etti. (Okunamıyor) yılının ilk üç ayı içinde yapılması zorunlu bulunan 7. genel kurul gündemine seçim maddesinin ilave edilmesi ile hâlihazırda gündemde bulunan seçim maddesinin kaldırılarak ertelenmesi ve bu müddet içerisinde ibra edilmiş yönetim ve denetim kurulu üyelerinin göreve devamı hususunda genel kurulun karar vermesini kooperatifin menfaati açısından arz ve teklif etti.
Saat 17.30 oldu. Kiralanan salonun kira sözleşmesinin bittiği bu andan itibaren hatta biraz öncesinden bu yana burada bir düğün toplantısının yapılacağı salon sorumlusu tarafından ileri sürüldü. Yönetim kurulu başkanı bu beyanı doğruladı.
Daha önce ibra hususunda yapılan oylama sırasında temsil belgeleri ile ilgili olup geçersizliklerine ilişkin bu nitelikte bir beyan ileri sürülmemişti. Şimdi ileri sürülmesi oylama yapılıp yapılmamasına karar olmadığı gibi bu şartlar atında ve bu saatte belgelerin incelenmesine vakit müsait olmamakla beraber hiddetlerin bu elektrikli hava içinde yükseldiği bir anda sağlıklı bir seçim yapılamayacağı göz önüne alınarak seçimlerin gelecek genel kurul tarafından yapılması hususu oya sunuldu. Yapılan oylamada seçimlerin yapılmasına ilişkin 23 oya karşı seçimlerin gelecek genel kurulda yapılmasına 39 oyla karar verildi.
Bunun üzerine toplantıya son verildi. 9.Aralık.1984
(Toplantı esnasında notlara sadık kalınarak kooperatif merkezinde daktilo edilmiştir) 9.Aralık.1984

GENEL KURUL DİVANI
Muammer Yazar             Tevfik Baltacı          Mehmet Bozan

                                                                           Divan Başkanı                 Kâtip Üye               Kâtip Üye

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ OLARAK GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR
Mustafa İssi          Muharrem Bal

6. Olağan genel kurulun 3. toplantısı olması nedeni ile çoğunluk aranmaksızın yapılmıştır.

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR