GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı
40. Genel Kurul Tutanağı 30.06.2018

S.S. ORJAN TURİZM ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ’ nin 40. (2017 Yılı) OLAĞAN Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 30 / 06/ 2018 tarihinde Saat 08:00’de ORJAN Disko Çay Bahçesi-BURHANİYE adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri Mehmet KARA ve Hüseyin ALTUNDAŞAR’ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede;
Gündemi içeren toplantıya davet mektuplarını, (944) (Dokuzyüzkırkdört) ortağa 29 / 05 / 2018 tarihinde BURHANİYE İlçe P.T.T.’ sinden taahhütlü olarak gönderildiği, (821) (Sekizyüzyirmibir) ortağa 25-29 / 05 / 2018 tarihleri arasında elden imza karşılığı tebliğ edildiği, Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu tasdik edilerek ortakların imzasına açılan ortaklar listesinde, kayıtlı (1765 Üye sayısı + 38 Çift Üyelik = 1803) (Binsekizyüzüç) ortaktan, (438) (Dörtyüzotuzsekiz) ortağın Asaleten, (175) (Yüzyetmişbeş) ortağın Vekaleten katılımı ile Toplam (613) (Altıyüzonüç) ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve mevcut katılımın yeterli olduğu, anlaşıldığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık Temsilcisi tarafından genel kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Yoklama ve Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BALTACI tarafında açılış yapıldı. Yeterli çoğunluğun sağlandığı anlaşıldı. Divan Başkanlığına 2 adet önerge sunuldu, 1.önerge Tevfik BALTACI, Fikri ERARSLAN, Sait ÖZTÜRK, Talip TAÇALAN ve Ersin ÖZTÜRK, tarafından Divan Başkanlığına Hasan TUNCELİ, katip üyeliklere, Mesut ATAK ve Duran ÇOŞANER teklif verildi. 2 önerge Sudi YENİGÜN, Osman Remzi Güray TEKİN, Vecihi KOÇER tarafından Divan Başkanlığına Osman Remzi Güray TEKİN, katip üyeliklere, Aydın EYİCE, Nevzat ERYILMAZ, Abdurrahman ÇELİK teklif edildi. Yapılan oylamada 1. önergedeki liste 266 (İkiyüzaltmışaltı), 2.önerge 243 (İkiyüzkırküç) aldı. 1. Önergedeki listede bulunan Divan Başkanlığına Hasan TUNCELİ, katip üyeliklere, Mesut ATAK ve Duran ÇOŞANER oy çokluğu ile kabul edildi.
Genel Kurulda hazır bulunanlardan bazı üyelerin genel kurul ile ilgili yapılan itirazları neticesi, üyelerin genel kurulu terk ettikleri görülmüş ve Bakanlık Temsilcileri tarafından üyelere gerekli uyarılar yapılarak genel kurulun saat 12:30 (15 dakika bekleme yapılarak) da genel kurulda hazır bulunanlarla birlikte yürütüleceği belirtilmiştir. Saat 12:30 itibariyle genel kurulda hazır bulunanların sayımı yapılmış olup, sayım sonucu 322 (Üçyüzyirmiki) olduğu tespit edilerek çoğunluğun sağlamış olduğu tespit edilmiştir.
Divan Başkanı Hasan TUNCELİ katip üyelikler Mesut ATAK ve Duran ÇOŞANER beraberinde günden konularına geçildi.

2- Atatürk ve Şehitlerimiz adına Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Divan Başkanı Hasan TUNCELİ ve katip üyelikler Mesut ATAK ve Duran ÇOŞANER’ e Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Oy sayıcılığına 1 adet önerge verildi, Yapılan oylamada Fikri ERARSLAN, Sait ÖZTÜRK, Talip TAÇALAN ve Ersin ÖZTÜRK tarafından genel kurula oy sayıcı olarak teklif edilen İsmail AYDOĞDU, Levent ERİŞ, Mustafa ADAK, Lisan İNAN, 2 (iki) ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Divan Heyetinin toplantı tutanağını imzalamaya yetkilendirilmesi oybirliği ile kabul edildi.
Tevfik BALTACI, Fikri ERARSLAN, Talip TAÇALAN, Sait ÖZTÜRK ve Ersin ÖZTÜRK tarafından Divan Başkanlığına sunulan önergede gündemin 6.ncı maddesinin (a ve b) bendi olarak gündeme alınarak görüşülmesi ve karara bağlanması talebi, Genel Kurulda oylanarak gündem maddesinde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu 2017 Yılı Faaliyet Raporu 2. Başkan Fikri ERASLAN tarafından Genel Kurula okundu.
Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu üyesi Hakan ÜNLER tarafından Genel Kurula okundu.

4- 2017 yılına ait Bilanço, Envanter ve Gelir-Gider Farkı Hesapları/Cetvelleri Muhasebeci Mustafa ERSAN tarafından okundu. Bilanço ve Hesaplar Genel Kurulda müzakereye açıldı.
Okunan 2017 yılına ait Bilanço, Envanter ve Gelir-Gider Farkı Hesapları/Cetvelleri için yapılan oylama neticesi, okunan hesaplar Genel Kurulda okunduğu şekliyle 2 (iki) ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Okunan Yönetim Kurulu 2017 Yılı Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu Genel Kurulda müzakereye açıldı. Genel Kurulda hazır bulunanlardan Ali ÖZYURT, Hasan TÜRKER, Sadık KORKUT, Aydın EMREM, Ahmet YILMAZ isimli üyeler söz alarak konuşmalarını yaptılar. Başkan Tevfik BALTACI tarafından üyelerin sorularına ait konular ile ilgili gerekli açıklamalar yapılarak sorulan sorulara cevapları verildi. Yönetim Kurulu 2017 Yılı Faaliyet Raporu yapılan oylama neticesi, Genel Kurulda hazır bulunanlarca 1 (Bir) ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Denetim Kurulu Raporu yapılan oylama neticesi, Genel Kurulda oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu, Genel Kurulda hazır bulunanlarca 1 (Bir) ret oyuna karşılık oy çokluğu ile Denetim Kurulu ise oy birliği ile ayrı ayrı oylanarak ibra edildiler. Yönetim ve Denetim Kurulları kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Divan Başkanlığına sunulan önergede 6. maddenin a ve b bendinde belirtilen;
a-) 7061 sayılı Vergi Kanunu gereği, S.S. ORJAN Yapı Kooperatifi bünyesinde kurulan S.S. ORJAN Yapı Koop. İktisadi İşletmesi’nin her türlü iş ve işlemlerini yapmak üzere S.S. ORJAN Yapı Koop. nin Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin karara bağlanması, hususu, Genel Kurulda müzakereye açıldı. Yapılan oylama neticesi, Genel Kurulda hazır bulunanlar tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.
b-) Kooperatifimizin daha iyi yönetilebilmesi için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na dayalı olarak, kooperatif yönetim planından doğan yetkileri kullanmak üzere, kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurulda müzakereye açıldı. Yapılan oylama neticesi, Genel Kurulda hazır bulunanlarca oy çokluğu ile kabul edildi.


7- Atatürk Bulvarı ve diğer cadde tretuvarlarının onarımının yapılması hususu Genel Kurulda müzakereye açıldı. Yapılan oylama neticesi, Atatürk Bulvarı ve diğer cadde tretuvarlarının onarımının yapılması hususu, 17 (onyedi) ret oyuna karşılık Genel Kurulda hazır bulunanlar tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Kiracılardan kira bedelini zamanında ödemeyenlerden anapara kısmını ödeyenlerin gecikme cezasının bir defaya mahsus olmak üzere tahsiline kolaylık sağlanması hususu Genel Kurulda müzakereye açıldı. Genel Kurulda hazır bulunanlar tarafından oy birliği ile kabul edilmedi.
Kiracılardan icra yoluyla dahi tahsil edilemeyen bazı alacakların Vergi Usul Kanunu’na göre gerekli muhasebe işlemlerinin yapılarak kayıtlardan düşülmesi hususu, Genel Kurulda müzakereye açıldı. Genel Kurulda hazır bulunanlar tarafından avukattan gelecek hukuki yazı doğrultusunda yapılması oy birliği ile kabul edildi.

9- Kooperatifin ihtiyacına binaen imar planı esaslarına uymak şartı ile Atatürk Bulvarı üzerinde 60-61 Ada arasında bulunan sahaya (halen mevcut market sahasına) kooperatife uygun market yapılması hususu, Genel Kurulda müzakereye açıldı. Genel Kurulda hazır bulunanlar tarafından oy birliği ile kabul edilmedi.

10- Arka bahçelerden doğalgaz bağlantısı yapılması-ilaçlama yapılması-olası yangına müdahale-bahçelerin temizliği vs. işlerin yapımı için 60 cm genişliğinde geçiş yolu yapılması hususu, Genel Kurulda müzakereye açıldı. Genel Kurulda hazır bulunanlar tarafından oy birliği ile kabul edilmedi.

11- Ortakların gelecek genel kurula kadar ödeyecekleri (genel giderlere katılım + market yapımı, cadde ve tretuvar yenileme yatırımları giderleri + ecrimisil + ortak yerlerin elektrik giderleri) için ödenmesi gereken aylık aidat miktarının belirlenmesi, aidatlarını ve kira bedellerini zamanında ödemeyenler için uygulanacak gecikme cezası oranının belirlenmesi hususu, Genel Kurulda müzakereye açıldı. Genel Kurulda hazır bulunanlar tarafından 75,00 TL (Yetmişbeş Türk Lirası) aylık üyelik aidatı alınması oy birliği ile kabul edildi.
Divan Başkanlığına sunulan önerge genel kurulda oylanarak aidatların ve kira bedellerinin vs. bedellerini zamanında ödemeyenler için uygulanacak gecikme cezasının % 5 olması oy birliği ile kabul edildi.

12- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık asgari ücrete dayalı olarak geçen yıl alınan karardaki oranlar dâhilinde ödenmesine devam edilmesi hususu, Genel Kurulda müzakereye açıldı. Yapılan oylama neticesi, geçen yıl alınan karardaki oranlar göz önünde bulundurularak Kooperatif Başkanına asgari ücretin neti %100’ u, 2. Başkanına asgari ücretin netinin %90’ ı, Yönetim Kurulu diğer üyelerine asgari ücretin netinin %80’i, Denetim Kurulu üyelerine asgari ücretin netinin %70’ i oranlarında maaş/huzur hakkı ücreti verilmesi, Genel Kurulda hazır bulunanlar tarafından oy birliği ile kabul edildi.

13- 2018 yılı tahmini bütçesi Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BALTACI tarafından okundu. Okunan tahmini bütçe Genel Kurulda müzakereye açıldı. Yapılan müzakere neticesi, 2018 yılı tahmini bütçesinin üye aidatlarına göre belirlenmesi, Genel Kurulda hazır bulunanlar tarafından oy birliği ile kabul edildi.
2018-2019 dönemi için tahmini bütçenin yeniden düzenlenmesi ve Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi Genel Kurulda oy birliği ile kabul edildi.

14- (414) Sosyal Tesisinin-kış sezonunda işletilmesinin rantabl olmaması sebebiyle (Aralık-Ocak-Şubat- Mart aylarında) kapatılması hususu, Genel Kurulda müzakereye açıldı. Genel Kurulda hazır bulunanlar tarafından bu madde kabul edilmedi.

15- Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin 2 (iki) yıllığına görev almak üzere seçimi hususu, Genel Kurulda müzakereye açıldı. Yapılan müzakere neticesi, Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin 2 (iki) yıllığına görevlendirilmesi, Genel Kurulda hazır bulunanlar tarafından oy birliği ile kabul edildi.
Divan Başkanlığına tek liste sunulmuş olup, Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin açık oy usulüne göre seçilmesi/belirlenmesi Genel Kurulda oy birliği ile kabul edildi.
Divan Başkanlığına sunulan listedeki aşağıda isimleri yazılı ortaklardan oluşan Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu ASİL

 Yönetim Kurulu YEDEK

1) TEVFİK BALTACI

 1) LEVENT ERİŞ

2) FİKRİ ERARSLAN

 2) İSMAİL AYDOĞDU

3) SAİT ÖZTÜRK

 3) DOĞAN TAÇALAN 

4) TALİP TAÇALAN

 4) SELÇUK DULKADİROĞLU

5) ERSİN ÖZTÜRK

 5) ARİF ÇAKICI

 

Denetim Kurulu ASİL

 Denetim Kurulu YEDEK

1) BURHANETTİN GÜREL

1) MESUT ATAK

2) HAKAN ÜNLER

2) KASIM ERÇULHA

16- Dilek ve Temenniler bölümünde, söz alan olmadı.

17- Gündemde konuşulacak başka madde olmadığından Divan Başkanı tarafından genel kurula/toplantıya son verildi. İşbu Genel Kurul Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızca düzenlenerek genel kurul üyelerine okunarak imza altına alınmıştır. 30.06.2018 Saat: 15:50

Divan Başkanı

Hasan Tunceli

Katip Üye

Mesut Atak

Katip Üye

Duran Coşaner

Oy Sayıcı

İsmail Aydoğdu

Oy Sayıcı

Levent Eriş

Oy Sayıcı

Mustafa Adak

Oy Sayıcı

Lisan İnan

Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Kara

Bakanlık Temsilcisi

Hüseyin Altundaşlar

(Kaya Keten 30.06.2018)

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR