GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı

3. Olağan Genel Kurul Tutanağı 04.07.1981

KONU: Or-Jan S.S. Orman ve jandarma mensupları sahil arsa turizm ve konut yapı kooperatifinin 1980 yılı ortaklar olağan Genel Kurul toplantısı.
YER: İmar ve iskân bakanlığı toplantı salonu Necatibey Caddesi ANKARA
SAAT: 10.00
TARİH: 04.07.1981

Or-Jan S.S. Orman ve jandarma mensupları sahil arsa turizm ve konut yapı kooperatifinin 1980 yılı ortaklar olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 06.Haziran.1981 tarihinde saat 10.00 da İmar ve iskân bakanlığı toplantı salonu Necatibey Caddesi ANKARA adresinde toplanılmış, yasal olarak gerekli nisap temin edilemediği için aynı anda düzenlenen bir tutanakla durum saptanmış ve toplantı 04.07.1981 tarihine ertelenmiş idi. İkinci kez 04.07.1981 Cumartesi günü saat 10.00 da aynı adres olan İmar ve iskân bakanlığı toplantı salonunda aynı gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla ve 1980 yılı olağan genel kurul toplantısının yapılması amacıyla toplanılmış bulunulmaktadır. 1163 sayılı kooperatifler yasası, ana sözleşme ve diğer yasalar uyarınca gerekli ön işlemlerin eksiksiz olarak hazırlandığı saptanmıştır. Yapılan yoklamada asaleten ve vekâleten olmak üzere toplam 152 ortağın hazır bulunduğu saptamıştır. Genel Kurul Toplantısına Ticaret bakanlığını temsilen Fikret Tangüç katılmıştır. Ticaret bakanlığı temsilcisinin toplantının açılmasında bir sakınca bulunmadığını ve zaman geçirilmeksizin açılmasının gerektiğini ifade etmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Tuncer’in açılış konuşması ile açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1.) Toplantının yönetim kurulu başkanı Rüştü Tuncer’in açılış konuşmasından sonra açılmasıyla birlikte büyük önder Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu. 
2.) Başkanlık divanı teşkiline geçildi. Açık oyla yapılan seçim sonunda divan başkanlığına Muammer Yazar, kâtip üyeliklere Mehmet Subaşı, İsmail Ayık oy toplama memurluğuna Mehmet Erdem seçilmişlerdir. Genel Kurul başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalamaları için oy birliği ile yetki verilmiştir. 
3.) 1980 yılı ile 1981 yılının dördüncü ayı sonuna kadar devam eden faaliyetler ile bu süreye ait hesaplar hakkında 2. Başkan Özdemir İbrahim Demirtaş tarafından bilgiler verilerek rapor okunmuştur. Yine aynı döneme ilişkin mali olaylar hakkında sayman üye Rıza Mısırlıoğlu tarafından bilgiler verilmiştir. Gündemin 4. maddesinde belirtilen envanter ve bilanço yönetim kurulunun sayman üyesi Rıza Mısırlıoğlu tarafından okunmuştur. Yine aynı süreye ilişkin denetçiler tarafından hazırlanmış denetçi raporu denetçi İsmail Karabeyoğlu tarafından okunmuş ve açıklamalarda bulunulmuştur. Gündemin 3. ve 4. maddelerinde yapılan geniş açıklamalardan sonra divan başkanlığınca bu konularda görüşmeler açılmıştır.
Ortaklarımızdan İhsan Ener: Arazinin metrekaresinin büyütülmesi konusunun açıklığa kavuşturulmasını istedi. Müstakil arsa tapusunun ne kadar olacağını sordu.
Yine ortaklardan Sudi Yenigün: Muhasebe hesap planı hakkında görüşlerini belirtti. Ayrılan ortaklardan kesilen genel gider payının ayrı bir hesapta takip edilmesinin yararlı olacağını, yine toplam genel giderlerin yıllar itibarıyla ayrı, ayrı gösterilmesinin yararlı olacağını, ortaklar yatırım hesabının dökümünün yapılarak ayrı, ayrı gösterilmesinin yararlı olacağını ifade etti.
Ortaklardan Murat Bayraktar ile Yaşar Gülbay da söz alarak arsanın metrekaresi üzerine görüşlerini belirttiler.
Bunun üzerine kooperatif başkanı Rüştü Tuncer tarafından teknik (Okunamıyor) genel konular hakkında geniş açıklamalarda bulundu. Söz alan üyeler bu açıklamalardan tatmin olduklarını ifade ettiler. Planlama ile ilgili teknik konularda müteahhit firmanın temsilcisi Ahmet (Okunamıyor) geniş bilgiler verildi. Bütün açıklamalardan sonra sonuç olarak konutların bitişik nizamda yapılacağını, bağımsız tapuların yaklaşık 125 M2 üzerinden yine müşterek tapuların ise yaklaşık olarak (Okunamıyor) üzerinden verileceğini ifade ettiler. Ve rakamların kesin değil yaklaşık rakamlar olduğunu özellikle belirttiler. Üyelerimiz bu açıklamaları büyük bir olgunluk ve anlayış içinde değerlendirerek uygun buldular.
5.) Yönetim Kurulu ve denetçilerin ibrası divan başkanlığınca ayrı, ayrı oya sunuldular. Yönetim kurulu ve denetçiler 1980–1981 (Okunamıyor) ayı sonuna kadarki faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili olarak ayrı, ayrı oy birliği ile ibra edildiler.
6.) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilere ve kooperatifte görevde bulunan personel ücretlerine 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı en s on çıkan vergi yasasının 01.01.1981 tarihinden itibaren uygulanmış olması (Okunamıyor) karşılanmış olup 01.07.1981 tarihinden itibaren geçerli olmak (Okunamıyor) olarak ödenmek üzere Yönetim kurulu asilleri ile deneticilerin asillerine 6.000.-TL hakkı huzur ödenmesine. Kooperatifte görevli muhasebeciye 20.000.-TL, Sekretere 15.000.-TL, odacıya 12.000.- TL net ücret ödenmesine karar verilmiştir. 
7.) Yönetim Kurulu başkanı Rüştü Tuncer tarafından Harita, mevzii imar planı, parselasyon vs hakkında ilgili çalışmalar ve varılan sonuçlarla ilgili bilgiler verilmiş ve alınan sonuçlarla elde edilen başarılar genel kurul üyelerince memnuniyetle karşılanmıştır.
8.) Alt yapı tesisleri ile binaların yapımını kapsamına alan bilcümle işlemlerin yapılması ile ihale yapılmasına karar alınması görüşülmüş ve sonuç olarak binaların yapımı hariç, alt yapı tesislerini kapsamına alan bilcümle işler ve işlemlerin yapılması ve ihale edilebilmesi için oy birliği ile karar alınmış olup çalışmalar için yönetim kuruluna görev verilmiş ve başarı dileklerinde bulunulmuştur. 
9.) Kira, haberleşme, personel ücretleri, kırtasiye ışık ve ısınma vs masraflar ile vergiler gibi bilcümle giderlerin artmış olduğu dikkate alınarak 01.Temmuz.1981 tarihinden itibaren şimdiye kadar tahsil olunan 200.-TL lik aidatların 250.-TL ye yükseltilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
10.) Alt yapı ve binaların yapım işlerinin mahallinde bizzat takibi, kontrolü ihtiyacı için Burhaniye ilçesinde bir irtibat bürosunun açılarak bu büroya lüzumu kadar personel alınması ve alınacak personel ücretlerinin tespiti için oy birliği ile karar alınarak kararların uygulanması için Yönetim Kurulu görevli kılınmıştır. 
11.) Yönetim Kurulu üyelikleri ve yedek üyeliklerine yapılan seçim sonucu oy birliği ile aşağıdaki şahıslar seçilmişlerdir.
1. Rüştü Tuncer, 2. Özdemir İbrahim Demirtaş, 3. Rıza Mısırlıoğlu, 4. Bekir Yiğit. Yedek Üyeler: 1. Sebahattin Demiralp, 2. Murat Bayraktar. 
12.) Deneticilerin seçimine geçilmiştir. Yapılan seçim sonucu oy birliği ile aşağıdaki şahıslar seçilmiştir.
1. Cemalettin Esin, 2. İsmail Karabeyoğlu. Yedek: Ali Akbaş. 
13.) Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir. Söz alan üyelerimiz: Mehmet Subaşı: Yönetim kurulunu çalışmalarından dolayı kutlamış ve başarılarının devamını dilemiştir.
İhsan Ener: Alt yapının belediye ile ilişkiler kurularak, onların imkânlarından da yararlanarak mümkün olduğunca maliyeti düşürerek tamamlattırılması yoluna çabalar gösterilmesini temenni etti.
Turan Çankaya: Ticaret bakanlığı ile görüşülerek, bir ortağın genel kurulda kendisi ile birlikte 10 ortağa kadar temsil edebilmesi için gerekli iznin alınması yolunda çalışmalar yapılmasını temenni etti. Mümkün olduğunca kısa bir zamanda ortaklarımızdan bakiye borçlarının tahsil olunarak tapuların en kısa zamanda alt yapının bitirilmesi müteakiben ortaklarımıza dağıtılması yolunda çabalar sarf edilmesi dileğinde bulunmuştur.
Genel kurulda bulunan üyelerimizin büyük bir çoğunluğunun isteği üzerine, üyeler adına düzenlenecek bağımsız tapuların alt yapının bitirilmesinden sonra verilmesi teklifi oylamaya sunulmuş ve büyük bir ekseriyetle kabul edilmiştir.

Divan başkanlığı toplantının gündeminde görüşülecek başka bir madde bulunmadığını ifade etmesi ile Yönetim Kurulu başkanı Rüştü Tuncer in teşekkür konuşmasıyla toplantı kapanmış olup işbu tutanak tarafımızdan düzenlenerek imza altına alınmıştır. 04.Temmuz.1981

DİVAN BAŞKANI           KÂTİP          KÂTİP          HÜKÜMET KOMİSERİ

                                                                 Muammer Yazar   Mehmet Subaşı   İsmail Ayık          Fikret Tangüç

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR