GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı
36. Genel Kurul Tutanağı 20.07.2014

S.S. ORJAN TURİZM VE KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 36. (2013 yılı) OLAĞAN Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 20/07/2014 tarihinde Saat 11:00 de ORJAN Disko Çay Bahçesi-BURHANİYE adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri Mehmet KARA ve Şevket Serhat AKATA'ın gözetiminde toplanıldı. Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede;
Gündemi içeren toplantıya davet mektuplarını, (1.076) (Binyetmişaltı) ortağa 29/05/2014 tarihinde BURHANİYE İlçe PTT sinden taahhütlü olarak gönderildiği, (694) (altıyüzdoksandört) ortağa 29/05/2014 tarihinde elden imza karşılığı tebliğ edildiği, Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu tasdik edilerek ortakların imzasına açılan ortaklar listesinde, kayıtlı (1770) (Binyediyüzyetmiş) ortaktan, (477) (Dörtyüzyetmişyedi) ortağın Asaleten, (407) (Dörtyüzyedi) ortağın Vekaleten katılımı ile Toplam (884) (Sekizyüzseksendört) ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve mevcut katılımın yeterli olduğu, anlaşıldığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık Temsilcisi tarafından genel kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Yoklama ve açılış yapıldı. Divana teklif edilen isimlerden Divan Başkanlığına 2 adet önerge sunuldu, 1 önerge Tevfik BALTACI, Fikri ERARSLAN, Doğan TAÇALAN ve Sait ÖZTÜRK, tarafından Divan Başkanlığına Hasan TUNCELİ, katip üyeliklere, Altay Uğur GÜL ve Cemil KARABEK teklif verildi, 2 önerge Kaya KETEN. Şevki BİBER ve Ruhi KOÇ tarafından Divan Başkanlığına Ferhat GENÇDOĞAN ve Katip üyeliklerine Serap KARADAĞ ile Özer YILDIRIM teklif edildi. Yapılan oylamada 1. önergedeki liste 427 (Dörtyüzyirmiyedi) kabul ,113 red, 2. önerge 330 oy kabul 210 red oy aldı, 1. Önergedeki listede bulunan Divan Başkanlığına Hasan TUNCELİ, katip üyeliklere, Altay Uğur GÜL ve Cemil KARABEK oy çokluğu ile kabul edildi.

2- Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Divan Başkanı Hasan TUNCELİ ve katip üyeler Altay Uğur GÜL ve Cemil KARABEK'e Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Oy sayıcılığına 2 adet önerge verildi, Yapılan oylamada 1.önergede olan Zeycan TOPRAK, Levent ERİŞ, Talip TAÇALAN ve Filiz BAKICI ÖZEREN 439 (dörtyüzotuzdokuz) kabul, 101 red oy, 2. önergede bulunan Bülent YILMAZ. Musa ÇAPIK ve Sabri TOPÇU 296 (ikiyüzdoksanaltı) kabul oy 244 red oy aldı. 1. önergedeki Zeycan TOPRAK, Levent ERİŞ, Talip TAÇALAN ve Filiz BAKICI ÖZEREN oy saymanlığı görevini yürütmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Divan Başkanlığına Genel kurulun sağlıklı yürütülmesi için, 5 maddelik önerge Talip TAÇALAN, Ali ÖZYURT, Rafet Karakuş ve Levent ERİŞ tarafından verildi, Yapılan oylamada önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu 2. Başkan Fikri ERARSLAN tarafından okundu. Denetim Kurulu raporu Denetim Kurulu üyesi Burhanettin GÜREL tarafından okundu. 2013 yılına ait bilanço, envanter ve gelir-gider farkı hesapları Muhasebeci Mustafa ERSAN tarafından okundu. Gerekli açıklamalar yapıldı.

4- Okunan Yönetim Kurulu faaliyet ve Denetim Kurulu raporları ile bilanço ve hesaplar müzakereye açıldı. Genel Kurulda Alparslan İYİGÜN, Sudi Yedigün, Şevki BİBER ve Ahmet Çırak söz alarak Genel Kurula konuşmasını yaptı. Yönetim kurulu Başkanı tarafından söz alan kişilere konu ile ilgili gerekli cevaplar verildi. 2013 yılına ait bilanço, envanter ve gelir-gider farkı hesapları yapılan oylama neticesi 626 kabul oyu, 109 ret oyu, 2 çekimser olmak üzere okunan hesaplar okunduğu şekliyle Genel Kurulda oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Yönetim kurulunun üyeleri yapılan oylama neticesinde 561 kabul, 82 ret oyu olmak üzere ile oy çokluğu ile ibra edildi. Denetim kurulunun üyelerinin yapılan oylama neticesinde 450 kabul oyu, 93 ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulları kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Kooperatif üyelerinin ve kiracılarının ödemelerinin zamanında yapılmaması halinde % 5 aylık gecikme cezası alınması hususunda yönetim kurulu başkanı Tevfik Baltacı tarafından gerekli açıklama yapıldı. Yapılan oylama neticesinde 634 kabul, 9 ret oyu ile bu madde genel kurulda oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Su amortismanları katılım bedeli ile ilgili divan başkanlığına Tevfik Baltacı ve 4 arkadaşı tarafından sunulan önergeye göre halen uygulanmakta olan 0.50 TL/m3 olarak aynen uygulanmaya devam edilmesi 635 kabul oyu, 8 ret oyu ile bu madde Genel Kurulda oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Ortakların gelecek Genel Kurula kadar ödeyecekleri (genel giderlere katılım+Ecrimisil+ortak yerlerin elektrik giderleri) aylık aidat miktarlarının belirlenmesi hakkında Divan başkanlığına Tevfik Baltacı ve 4 arkadaşı tarafından sunulan önergede belirtilen aylık aidat miktarının 50 TL/ay olarak arttırılmadan aynen uygulanması 630 kabul, 13 ret oyu ile bu madde Genel Kurulda oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu ve denetim kurulu üyelerinin ödenecek aylık ücretlerle ilgili divan başkanlığına 2014-2015 dönemi için halen ödenmekte olan hakkı huzur ücretlerinin % 30 arttırılarak net aylık olarak ödenmesi hususunda Tevfik Baltacı ve 2 arkadaşı tarafından verilen önerge 27 kabul 510 red oyla genel kurulca oy çokluğu ile ret edildi, Alparslan İYİGÜN şifahen yapılan teklife % 20 arttırılması teklifi de genel kurulca uygun görülmeyerek ret edildi Genel kurulca Huzur haklarının aynen devam ettirilmesi talebine istinaden yapılan oylamada 516 kabul, 27 ret oyu ile 2014-2015 dönemi için halen ödenmekte olan hakkı huzur ücretlerinin aynen net olarak ödenmeye devam edilmesi Genel kurulca oy çokluğu ile kabul edildi.

10- 2014 yılı tahmini bütçesi Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BALTACI tarafından okundu. Okunan tahmini bütçe müzakereye açıldı. Yapılan müzakere neticesi 2014 yılı tahmini bütçesi 1.381.800,00 TL (Birmilyonüçyüzseksenbirbinsekizyüztürklirası) olarak belirlenmesi, Genel Kurulda oy çokluğu ile kabul edildi 2014 dönemi için tahmini bütçenin yeniden düzenlenmesi ve Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi Genel Kurulda oy birliği ile kabul edildi.

11- Yönetim ve Denetim Kurulunun görev süreleri sona erdiğinden yeni Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin 2 (iki) yıllığına görev almak üzere listeler halinde, ayrı ayrı kapalı oy açık tasnif usulüne göre seçilmesinin yapılması müzakereye açıldı. Yapılan müzakere neticesi, Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin 2 (iki) yıllığına görevlendirilmesi Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin ayrı ayrı kapalı oy açık tasnif usulüne göre seçilmesi Genel Kurulda 540 kabul oyuna karşılık ,3 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Divan Başkanlığına sunulan listenin kapalı oy açık tasnif usulüne göre yapılan seçimi neticesi, yönetim kurulu için 626 zarf açıldı 595 oy pusulası olarak 31 boş zarf olarak, denetim kurulu 613 zarf 588 oy pusulası olarak 25 boş zarf olmak üzere aşağıda isimleri yazılı ortaklardan oluşan Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri ve kooperatifi temsilen yönetim kuruluna imza yetkisi verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

YÖNETİM KURULU ASİL YÖNETİM KURULU YEDEK

1.) Tevfik baltacı

1.) İsmail Altuncu

2.) Fikri Erarslan

2.) Talip Taçalan

3.) Sait Öztürk

3.) Arif Çakıcı

4.) Doğan Taçalan

4.) Rafet Karakuş

5.) Ersin Öztürk

5.) Ali Özyurt

DENETİM KURULU ASİL DENETİM KURULU YEDEK

1.) Burhanettin Gürel

1.) Hakan Ünler

2.) Erol Kocadölü

2.) Kasım Erçulha

12- Dilek ve Temenniler bölümünde divan başkanlığına sunulan önerge ile Orjan'ı çevreleyen tel örgülerin bakımı ve temizlenmesi talepli önerge verildi, divan başkanlığına Mehmet Kadri GÜYILDAR ve Ş. Alpaslan İYİGÜN tarafından dilek ve temennileri içeren dilekçeler sunuldu.

13- Gündemde konuşulacak başka madde olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya 17:15 de son verildi. İşbu Genel Kurul Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızca düzenlenerek imza altına alınmıştır. 20.07.2014

                      Divan Başkanı                    Katip Üye                    Katip Üye                    Bakanlık Temsilcisi                    Bakanlık Temsilcisi
                      Hasan Tunceli                    Altay Uğur Gül             Cemil Karabek             Şevket Serhat Akata                   Mehmet Kara

OY SAYIM ELEMANLARI

Zeycan Toprak                    Levent Eriş                  Talip Taçalan                    Filiz Bakıcı Özören

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR