GÜLÜMSEYİN ARTIK, ŞİMDİ ORJANDASINIZ..
Sayfa Başlığı

25. Olağan Genel Kurul Tutanağı 29.06.2003

S.S. ORJAN Konut Yapı Kooperatifinin 25. olağan genel kurulu toplantısını yapmak üzere 29.06.2003 GÜNÜ saat 07.00 de Burhaniye ilçesindeki kooperatif gazinosunda Sanayi ve Ticaret bakanlığı temsilcileri HAKKI ŞAHİN, FEVZİ AKÇELİK gözetiminde toplanıldı.  Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede; Genel kurul toplantısı ile ilgili çağrıların; 29.05.2003 tarihinde 1325 ortağa Burhaniye PTT şubesinden taahhütlü mektupla gönderildiği, 29.05.2003 tarihinde diğer ortaklara elden imza karşılığında tebligat yapıldığı. Yönetim kurulu tarafından 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanarak ortakların imzasına sunulan, ortaklar cetvelinde kayıtlı 1749 ortaktan 311 ortağın asaleten 1030 ortağın vekâleten olmak üzere toplam 1341 ortağın toplantı için hazır bulunduğu ve yeterli çoğunluğun sağlandığı anlaşıldıktan sonra toplantı Yönetim kurulu başkanı Hikmet İkiz tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış Yönetim Kurulu başkanı Hikmet İkiz tarafından yapıldı.
2- Genel Kurul başkanlık seçimine geçildi, Divan başkanlığına verilen önergelerden 1. önergede yer alan başkanlığa Hasan Tunceli, yazmanlıklara İzzettin Özkül ve Doğan Tacalan önerisi oya sunuldu toplantıya katılan 1031 oydan 678 ortağın oylarını alarak seçilmiş oldular. Diğer önerge ise 634 oy aldı.
3- Atatürk ve şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
4- Gündemin 4. maddesine geçilmeden önce verilen 2 yazılı önergeyle gündemin 17. maddesinde yer alan ana sözleşme değişikliliğinin gündemin 8. maddesinde yer almasına, gündemin 10.maddesinde yer alan aylık ödemelerin belirlenmesi hususunun gündemin 9. maddesinden önce görüşülmesi hususları oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra gündem maddesi gereğince Yönetim ve denetim kurulu raporları ayrı, ayrı okundu.
5- Bilânço, envanter, gelir gider farkı cetvelleri ayrı, ayrı okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan Hayrani Sakarya ile Sevim Pike Oymanın sorduğu soruları yönetim kurulu başkanı ayrı, ayrı cevapladı.
6- Yönetim ve denetim kurulları ayrı, ayrı ibra edildi.
7- Bilânço ve gelir gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.
17- Kooperatif ana sözleşmesinin 24. maddesinin değişikliğiyle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından Sanayi ve Ticaret bakanlığı teşkilatlandırma genel müdürlüğünün 11.06.2003 tarih ve 07167 sayılı yazıları ekindeki tadilat metni Genel Kurul da okundu. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp bakanlıkça tasdik edilen ve bir nüshası ekte olan tadilat metni aynen ve oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Yönetim Kuruluna vekâletname kullanma sayısının 1 kişiye düşürülebilmesi için gerekli işlemlerin yapılması yetkisi oy birliği ile verildi.
10- Aylık ödemelerin belirlenmesine geçildi, 1 Haziran 2003 tarihinden bir dahaki Genel Kurula kadar devam etmek üzere aylık ödemelerin katılım payı dâhil 25.000.000.-TL olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
8- Yönetim ve denetim kurullarının seçimine geçildi. Verilen yazılı önerge ile aşağıda yazılı ortakların bu kurullara 2 yıl sure ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
YÖNETİM KURULU
ASİL ÜYELER         YEDEK ÜYELER
Hikmet İkiz             Tuncay Pak
Kaya Demirbaş       İzzettin Özkul
Kâtip Erdoğan         Kazım Eraslan
Ali Doğru                Doğan Tacalan
Macit Eraslan         Ünal Çoban

DENETİM KURULU
ASİL ÜYELER         YEDEK ÜYELER
Şevki Biber              Hasan Tunceli
Alkan Günay           Ünal Tellibayraktar
9- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerine geçildi. Konu müzakere edildi ve Yönetim Kurulu başkanına aylık net 500.000.000.-TL Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise aylık net 250.000.000.-TL, Denetim Kurulu üyelerinin her birine ise aylık net 200.000.000.-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
11- Site içinde ilave gezinti yolları, çocuk oyun bahçeleri, ilave spor sahaları yapılması ve elektrik kaçağının önlenmesi için Yönetim Kuruluna gerekli tedbirleri almak için yetki verildi.
12- Site girişi ile dahili güvenliğin etkin bir biçimde sağlanması için gerekli donanımı yapmak ve bedellerini ödemek üzere istenilen yetki oy birliği ile red edildi.
13- 2003 yılı tahmini bütçesi okundu, müzakere edildi ve fasıllar arası aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi şartıyla oy birliği ile kabul edildi.
14- Gündemin bu maddesinde yer alan husus yasal zorunluluk olduğu için ayrıca ana sözleşmenin ilgili maddesinin değiştirilmesine gerek olmadığı bakanlık temsilcileri tarafından belirtildiğinden bu madde geçildi.
15- Site içerisindeki subasman ve kaba inşaatların yaptırılması için gerekli müeyyidenin kullanılması için Yönetim Kuruluna yetki verildi.
16- Elektrik tesislerinin mülkiyetinin işletme – bakım karşılığında TEDAŞ a iz bedeli üzerinden bedelsiz olarak devir edilmesi için gerekli işlemleri yapmak üzere Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
18- Kooperatife her türlü borcu olan ve aidatlarını zamanında yatırmayan ortaklardan % 7 gecikme zammı alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
19- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı, alınan kararlara itiraz eden olmadı ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya divan başkanı tarafından saat 21.00 de son verildi.29.06.2003 Burhaniye

DİVAN BAŞKANI          YAZMAN             YAZMAN             BAKANLIK TEMSİLCİSİ          BAKANLIK TEMSİLCİSİ

                                   Hasan Tunceli         İbrahim Özkül       Doğan Tacalan                Hakkı Şahin                           Fevzi Akçelik 

 
Seni Seviyoruz Türkiyem
     
 
     
Görmedim, Duymadım, Bilmiyorum Demeyin Sitemizi Sık-Sık Ziyaret Ederek Orjan Hakkında Her Şeyi Öğrenin!
TÜM TELİF HAKLARI SAKLIDIR